Asbestbeheersplan

Niet in alle situaties zal een directe verwijdering van asbesthoudende toepassingen noodzakelijk of zelfs wenselijk zijn. In alle situaties waarbij er na sanering asbesthoudende materialen in een gebouw, constructie of object (of delen daarvan) aanwezig blijven, behoort door de eigenaar een asbestbeheersplan te worden opgesteld. Hierin zijn de maatregelen beschreven die tot aan het moment van sloop behoren te garanderen dat het gebouw veilig te gebruiken is. De inhoud van dit beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. Zo zal het achterblijven van hechtgebonden asbestcementproducten op een vrijwel onbereikbare plaats tot een eenvoudig asbestbeheersplan leiden, terwijl hetzelfde materiaal toegepast op werkplekken een aanzienlijk uitgebreider plan vereist.

Wat staat er in een asbestbeheersplan

  • Een duidelijke omschrijving van het gebouw inclusief bouwtekeningen, plattegronden enz;
  • Een uitgebreide beschrijving van de gebruiks-beperkende maatregelen;
  • Een handleiding voor (onderhouds) personeel dat in de directe nabijheid werkzaamheden uitvoert;
  • Een advies over periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen;
  • Een calamiteitenplan om ongelukken of ontstane schades waardoor asbest zou kunnen worden verspreid, meteen te verhelpen;
  • Een schriftelijke vastlegging en markering van de plaatsen waar zich asbesthoudende materialen bevinden;
  • De wijze waarop betrokkenen worden geïnformeerd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Asbestinventarisatierapport en saneringsvrijgaven

Een asbestbeheersplan wordt opgesteld in overleg met de verantwoordelijke van de locatie, bijvoorbeeld een huismeester of facilitair manager. Als overige input hiervoor zijn een asbestinventarisatierapport en eventuele vrijgaven van asbestsaneringen noodzakelijk.