Algemene voorwaarden

13 april 2021

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Buro Springweg: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Buro Springweg B.V. gevestigd aan de Springweg 152 te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70995885;
b. klant: de consument die of het bedrijf dat met Buro Springweg een overeenkomst aangaat;
c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Buro Springweg en de klant;
e. rapport: het asbestinventarisatierapport, het advies of het plan dat door Buro Springweg in het kader van de overeenkomst is opgesteld;
f. locatie: de locatie waar Buro Springweg in opdracht van de klant werkzaamheden dient uit te voeren.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buro Springweg en de klant.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de email zijn overeengekomen. Indien in de overeenkomst of offerte bepalingen staan die afwijken van hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de inhoud van de overeenkomst of offerte.
2.3. Buro Springweg wijst de toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Buro Springweg vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Buro Springweg niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Buro Springweg in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Buro Springweg heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het aanbod en offertes van Buro Springweg zijn geheel vrijblijvend.
3.2. Genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.3. Voor kleine projecten geldt: Genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief parkeergelden. Kleine projecten zijn aanbiedingen tot € 400 exclusief aanvullende monsters en exclusief btw.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Buro Springweg daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Buro Springweg anders aangeeft.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Buro Springweg of op haar website binden Buro Springweg niet.
3.6. Offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Springweg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8. Al datgene dat in het kader van een offerte door Buro Springweg wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Buro Springweg onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant en Buro Springweg de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Buro Springweg.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Buro Springweg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, doch staat niet in voor het bereiken van enig resultaat.
5.2. Buro Springweg bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Buro Springweg heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.3. Voor het uitvoeren van inspecties geldt te allen tijde dat indien tijdens het uitvoeren blijkt dat de locatie en/of gedeeltes daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van Buro Springweg, de locatie en/of gedeeltes daarvan niet worden geïnspecteerd. Hiervan wordt in het rapport melding gemaakt.
5.4. Buro Springweg zal zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde veiligheidseisen en aan overige gestelde overheidsvoorschriften.
5.5 Achter of onder asbestverdachte toepassingen wordt geen onderzoek uitgevoerd.
5.6 Een onderzoek wordt uitgevoerd en een rapportage opgesteld volgens de regels en wetten die op dat moment gelden. Wijzigingen in deze regels en wetten resulteren niet in een kosteloze wijziging van rapportages etc.
5.7 Per 1 maart 2017 is het gebruik van LAVS (Landelijk Asbest VolgSysteem) verplicht in Nederland. Alle asbestinventarisaties, blootstellingsonderzoeken etc. uitgevoerd door Buro Springweg worden hierin geregistreerd.
5.8 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen vervult Buro Springweg geen rol als opdrachtgever in het LAVS.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

6.1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat Buro Springweg tijdig de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
b. toegang tot de locatie;
c. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of aan en/of onder de locatie bevindt;
d. overige informatie over de locatie die voor Buro Springweg van belang kan zijn;
e. het KVK nummer bij zakelijke klanten of het BSN nummer bij particuliere klanten indien het LAVS dit verplicht stelt.
6.2. De klant stelt het genoemde in lid 1 van dit artikel kosteloos aan Buro Springweg ter beschikking.
6.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat:
a. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Buro Springweg te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
b. alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden genomen kunnen worden.
6.4. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
6.5. De klant is gehouden Buro Springweg onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.6. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Buro Springweg onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
6.7. Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Buro Springweg de werkzaamheden niet kan verrichten, dan is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Buro Springweg verschuldigd.
6.8. De klant vrijwaart Buro Springweg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.9. De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door Buro Springweg kunnen belemmeren, moeten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Buro Springweg ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Buro Springweg aan de klant in rekening worden gebracht.
6.10 De klant mag tijdens de asbestinventarisatie geen asbestverdachte materialen verplaatsen of verwijderen. Dit kan resulteren in een staking van het asbestonderzoek. Bij dit staken van het onderzoek schort de betalingsverplichting niet op.
6.11. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Buro Springweg heeft voldaan of onrechtmatig jegens Buro Springweg handelt, dan heeft Buro Springweg het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Buro Springweg het recht haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7. Uitvoeringstermijn

7.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Buro Springweg en de klant een uitvoeringstermijn is overeengekomen, dan geldt deze uitvoeringstermijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Buro Springweg biedt ten aanzien van afgesproken uitvoeringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Buro Springweg.
7.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Buro Springweg ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Buro Springweg de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.
7.3. Als een termijnoverschrijding dreigt, zal Buro Springweg de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden.

Artikel 8. Wijziging vergoeding

8.1. Buro Springweg is gerechtigd een vast overeengekomen vergoeding te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Buro Springweg, dat in redelijkheid niet van Buro Springweg mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in dit artikel, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Gaat de klant niet akkoord met de verhoging van de vergoeding, dan heeft de klant het recht de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden. De tot aan de ontbinding van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden zullen dan aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

9.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Buro Springweg zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.2. Wijzigingen op de overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
9.3. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
9.4. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10.Facturatie en betaling

10.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturatie vooraf en wordt het rapport door Buro Springweg digitaal aan de klant geleverd nadat Buro Springweg de betaling van de klant heeft ontvangen.
10.2. Geschiedt facturatie achteraf, dan dient de klant de van Buro Springweg ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien facturatie achteraf wordt toegepast is dit vooraf duidelijk, per project, schriftelijk vastgelegd.
10.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.4. Indien de klant de vergoeding voor Buro Springweg niet tijdig betaalt, dan is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant de wettelijke (handels)rente aan Buro Springweg verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 100,-. Voor de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
10.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
10.6. Buro Springweg is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.

Artikel 11. Klachten

11.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk of via de e-mail aan Buro Springweg te worden gemeld.
11.2. De klant dient Buro Springweg de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Buro Springweg overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Buro Springweg erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
11.3. Indien Buro Springweg de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant Buro Springweg in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Buro Springweg slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1. Buro Springweg kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
12.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Buro Springweg is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Buro Springweg tegen alle aanspraken ter zake.
12.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Buro Springweg, maakt.
12.4. Buro Springweg kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van derden.
12.5. Buro Springweg is niet aansprakelijk voor de kosten die de klant dient te maken voor het saneren van asbest en/of voor het voorkomen van blootstelling aan asbest en/of voor overige (wettelijke) maatregelen die door de klant dienen te worden genomen omdat op de locatie de aanwezigheid van asbest is vastgesteld.
12.6. Buro Springweg is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
12.7. Buro Springweg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
12.8. Buro Springweg is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Buro Springweg van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de overeenkomst mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant voor de uitvoering van de overeenkomst aan Buro Springweg betaald heeft. Bij een overeenkomst die een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.
12.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Buro Springweg vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Buro Springweg kan aanwenden.
12.10. Indien de klant goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Buro Springweg ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Buro Springweg ter beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: dataverlies of verminking van data als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, internet- of stroomstoring, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Buro Springweg de overeenkomst uitvoert, oorlog, oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, verkeersstoringen, werkstakingen, natuurrampen, weersinvloeden, brand, diefstal en overheidsmaatregelen.
13.2. In het geval dat Buro Springweg door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Buro Springweg het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Buro Springweg gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.
13.3. In het geval dat Buro Springweg ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de klant die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht en aan deze werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, dan is Buro Springweg gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren.
13.4. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Buro Springweg de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Tenzij Buro Springweg en de klant schriftelijk of via de e-mail uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Buro Springweg volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op het rapport.
14.2. Buro Springweg verleent aan de klant het recht om het rapport te gebruiken uitsluitend voor eigen gebruik en voor het doel waarvoor het rapport is opgesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
14.3. Buro Springweg behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Buro Springweg draagt zorg voor geheimhouding van alle door de klant in het kader van de overeenkomst aan Buro Springweg ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie.
15.2. Indien Buro Springweg op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Buro Springweg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Buro Springweg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Ontbinding en opschorting

16.1. Buro Springweg is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. de klant in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de klant surseance van betaling aanvraagt;
c. de klant overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. op de klant een schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
e. de klant onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
f. de klant jegens Buro Springweg niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
16.2. Voorts is Buro Springweg bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3. Buro Springweg is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien er sprake is van een gevaarlijke situatie of indien een situatie ontstaat die i.v.m. wetgeving niet is toegestaan.
16.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Buro Springweg op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Buro Springweg de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
16.5. Buro Springweg behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op elke overeenkomst tussen Buro Springweg en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen de klant en Buro Springweg die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Buro Springweg gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Buro Springweg zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 18. Privacywetgeving en data

18.1 Gegevens die worden ingevoerd op de websites van Buro Springweg worden opgeslagen op de versleutelde server.
18.2 Alle persoons- en projectgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het asbestonderzoek en het opmaken van het inventarisatierapport worden opgeslagen op onze server; volgens het certificatieschema voor asbestinventarisatie dienen deze gegevens tenminste 10 jaar bewaard te worden. Deze gegevens zijn naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mail. Bankgegevens na betaling worden opgeslagen door de bank en / of door Molie betalingen.
18.3 Alle gegevens in het inventarisatierapport wordt gedeeld met het LAVS omdat dit verplicht is volgens het certificatieschema voor asbestinventarisatie.