Blootstellingsonderzoek conform NEN2991

Om de gezondheidsrisico’s van mogelijk aanwezig asbest voor de gebruiker van een ruimte in kaart te brengen en te beoordelen wordt een Blootstellingsonderzoek Asbest conform NEN2991 uitgevoerd. Het doel van deze risicobeoordeling is het bepalen van de gezondheidsrisico’s door aanwezig asbest bij een normale gebruikssituatie.

Aanleiding

Een risicobeoordeling wordt gedaan als er beschadigde en niet hechtgebonden asbestbronnen worden aangetroffen. Dit kan zijn als aanvulling op een asbestinventarisatie, tijdens een uitvoering of actualisatie van asbestinventarisatie of wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. Bij een risicobeoordeling wordt het actuele risico (asbestvezels in de lucht) en het potentiële risico (vezels op de grond) bepaald aan de hand van de NEN2991.

Uitvoering blootstellingsonderzoek

Bij het onderzoek worden luchtpompen geplaatst en stofmonsters genomen conform de norm. De luchtpompen dienen ca. 6,5 uur aan te staan en gedurende een deel van deze tijd worden reguliere werkzaamheden in de ruimte gesimuleerd. Soms dient het onderzoek uitgevoerd te worden onder asbestcondities.

In een RVA geaccrediteerd laboratorium worden de lucht- en stofmonsters geanalyseerd op de aanwezigheid van asbestvezels, het type en de hoeveelheid. De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden afgezet tegen de norm (actuele grenswaarde). Op basis van deze bevindingen wordt het advies afgestemd op elke locatie. Deze adviezen richten zich op het verwijderen van het asbest of het opstellen van een beheersplan.

NEN 2991 (versie 2015)

De NEderlandse Norm NEN 2991 is opgesteld om een handvat te bieden in situaties waarin beschadigd en niet hechtgebonden asbest wordt aangetroffen. Deze norm bepaalt hoe blootstellingsrisico’s gemeten moeten worden.

De metingen die gedaan worden bestaan uit luchtmonsters met goudbedampte filters ten behoeve van het bepalen van de luchtkwaliteit (actueel risico) en kleefmonsters (koolstoftape) voor het bepalen van de aanwezigheid van asbestvezels in stof (potentieel risico).

De analyses worden uitgevoerd door middel van Scanning Electronenmicroscopie (SEM) om nauwkeurig te kunnen bepalen of er asbestvezels worden aangetroffen (kwaliteit), welke soort asbest er wordt aangetroffen en in welke mate (kwantiteit).